• เขื่อนกระเสียวลือนาม

  • ธรรมชาติงามล้ำ

  • วัฒธรรมตะเพินคี่

  • อุทยานดีสนสองใบ

  • เพื่อนพร้อง น้องพี่ สาสุขฯ ด่านช้าง

  • สามัคคี คือพลัง

  • พอเพียง ก็เพียงพอ

ให้บันทึกข้อมูลใหม่ที่บัญชี 1 หลังจากที่แก้ไขตาราง  person_duty  ดังรูป

การให้รหัสโรคสำหรับผู้พิการในบัญชี 1

1. พิการด้านการมองเห็น  H504

2. พิการด้านการได้ยิน   H833

3. พิการด้านสื่อความหมาย  F801

4. พิการด้านการเคลื่อนไหว  G800

5. พิการด้านสติปัญญา  F700

6. พิการด้านการเรียนรู้  F801

7. ออทิสติก  F840

 

Saturday the 20th - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง @ power by Danchang Tream