• เขื่อนกระเสียวลือนาม

  • ธรรมชาติงามล้ำ

  • วัฒธรรมตะเพินคี่

  • อุทยานดีสนสองใบ

  • เพื่อนพร้อง น้องพี่ สาสุขฯ ด่านช้าง

  • สามัคคี คือพลัง

  • พอเพียง ก็เพียงพอ

ให้บันทึกข้อมูลใหม่ที่บัญชี 1 หลังจากที่แก้ไขตาราง  person_duty  ดังรูป

Tuesday the 19th - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง @ power by Danchang Tream