18-03-2562

1.ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27-02-2562

1.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ1.เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร,2.เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์,3.หม้อต้มแผ่นความร้อน,4.ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด,5.เครื่องวัดความดันอัตโนมัติสำหรับทารกแรกคลอด

21-02-2562

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์

20-02-2562

1.ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าบริการทางการแพทย์ระดับหน่วยบริการ หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์แล้ว

08-02-2562

1.ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561

21-01-2562

1.เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2 / 2562 การจ้างจัดจ้างตรวจแล็บนอกปีงบประมาณ 2562

2.แบบ ป.ป.ช. 7. โครงการจ้างเหมาวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) จำนวน 136 รายการ

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาวิเคราะห์ 1

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาวิเคราะห์ 2

07-01-2562

1.คำสั่งขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศและปลดประกาศและขออนุญาตนำขึ้นเว็ปไซต์โรงพยาบาล

2.รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 และขออนุมัตินำขึ้นเว็ปไซต์โรงพยาบาล

04-01-2562

1.แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

2.เรื่องนำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561(แบบ สขร1)

03-01-2562

1.ร่างประกาศกำหนดคุณลักษณะ ซื้อน้ำยาตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือดสำหรับเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ

18-12-2561

1.บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2.ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์(e-bidding)

3.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๑/๒๕๖๒ การซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี ๒๕๖๒

07-12-2561

1.ขอบเขตของงาน (Terms of reference:TOR) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางชีวเคมี

2.ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

3.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20-09-2561

1.กำหนดขอบเขตงานและราคากลาง รปภ

2.บริการทำความสะอาด ปีงบ 2019

3.ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรพ.ด่านช้าง จ้างเหมาทำความสะอาด

4.ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรพ.ด่านช้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

09-08-2561

1.ประกาศขายเศษซาก(ทบทวน)


 23-07-2561

1.ประกาศขายทอดตลาดเศษซากการรื้อถอนอาคารและทางเชื่อมอาคาร


17-05-2561

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


04-05-2561

1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางยูนิตทำฟัน(บช.นวัตกรรม)

3.ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง เตียงผู้ป่วย ชนิด 2 ไก ทำด้วยสแตนเลส

4.ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ


04-04-2561

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๕ รายการ

2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๕ รายการ

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

4.เครื่องช่วยหายใจชนิควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ

5.เครื่องช่วยหายใจชนิควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด

6.เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน

7.เครื่องเอกซเรย์ฟัน

8.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง


03-03-2561

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทำฟัน(บช.นวัตกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


03-03-2561

1.ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร

2.เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 150  ลิตร


03-03-2561

1.รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560


22-03-2561

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

3.คุณลักษณะเฉพาะเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 150  ลิตร


18-03-2561

1.ร่างเอกสารประกวดราคา

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

3.รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ

4.รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและระบบความดันพร้อมระบบการจ่ายตาสภาพปอด

5.รายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องส่องรักษาทากตัวเหลืองแบบสองด้าน

6.รายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์ฟัน

7.รายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจอัตโนมัติระดับกลาง


18-12-2560

ประกาศแผน 2561 จำนวน 3 รายการ

1.ประกาศแผน 2561 จำนวน 578000 บาท

2.ประกาศแผน 2561 จำนวน 650000 บาท

3.ประกาศแผน 2561 จำนวน 2440000 บาท

   

โรงพยาบาล  

   
© โรงพยาบาลด่านช้าง copy 2017 94 ม.1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 0-3559-5032 โทรสาร 0-3559-6053