20-09-2561

1.กำหนดขอบเขตงานและราคากลาง รปภ

2.บริการทำความสะอาด ปีงบ 2019

3.ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรพ.ด่านช้าง จ้างเหมาทำความสะอาด

4.ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรพ.ด่านช้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

09-08-2561

1.ประกาศขายเศษซาก(ทบทวน)


 23-07-2561

1.ประกาศขายทอดตลาดเศษซากการรื้อถอนอาคารและทางเชื่อมอาคาร


17-05-2561

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


04-05-2561

1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางยูนิตทำฟัน(บช.นวัตกรรม)

3.ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง เตียงผู้ป่วย ชนิด 2 ไก ทำด้วยสแตนเลส

4.ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ


04-04-2561

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๕ รายการ

2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๕ รายการ

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

4.เครื่องช่วยหายใจชนิควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ

5.เครื่องช่วยหายใจชนิควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด

6.เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน

7.เครื่องเอกซเรย์ฟัน

8.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง


03-03-2561

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทำฟัน(บช.นวัตกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


03-03-2561

1.ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร

2.เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 150  ลิตร


03-03-2561

1.รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560


22-03-2561

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

3.คุณลักษณะเฉพาะเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 150  ลิตร


18-03-2561

1.ร่างเอกสารประกวดราคา

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

3.รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ

4.รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและระบบความดันพร้อมระบบการจ่ายตาสภาพปอด

5.รายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องส่องรักษาทากตัวเหลืองแบบสองด้าน

6.รายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์ฟัน

7.รายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจอัตโนมัติระดับกลาง


18-12-2560

ประกาศแผน 2561 จำนวน 3 รายการ

1.ประกาศแผน 2561 จำนวน 578000 บาท

2.ประกาศแผน 2561 จำนวน 650000 บาท

3.ประกาศแผน 2561 จำนวน 2440000 บาท

   
© โรงพยาบาลด่านช้าง copy 2017 94 ม.1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 0-3559-5032 โทรสาร 0-3559-6053